Produkty:
  Koszyk
  Wartość zakupów: 0.00 zł
  Zarejestruj się / Zaloguj

  Polityka prywatności

  Strona głównaPolityka prywatności

  Polityka prywatności i plików cookies

   

  § 1

  Postanowienia Ogólne

  1. Niniejsza polityka prywatności zawiera zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych w Sklepie Internetowym przez Administratora, w szczególności dotyczące pozyskiwania, przetwarzania oraz zabezpieczania danych osobowych.
  2. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Sklepu Internetowego  jest Łukasz Wcisło prowadzący działalność gospodarczą pod firmą LPW Design z siedzibą: ul. Krótka 4a, 42-311 Żarki Letnisko, NIP 5771862038.
  3. Wyrazy pisane wielką literą, a niezdefiniowane poniżej mają znaczenie przypisane im w Regulaminie Sklepu dostępnym pod adresem:  https://www.testerydiagnostyczne.pl/regulamin

   

  § 2

  Definicje

  1. Dane osobowe – wszystkie informacje o osobie fizycznej zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania,
  2. Polityka – niniejsza Polityka prywatności,
  3. Przetwarzanie danych osobowych - każda czynność na Danych osobowych bez względu na to czy jest dokonywana w sposób zautomatyzowany czy nie, np. zbieranie, przechowywanie, utrwalanie, porządkowanie, modyfikowanie, przeglądanie, wykorzystywanie, udostępnianie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie,
  4. RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych),
  5. Użytkownik – każda osoba fizyczna odwiedzająca Sklep i korzystająca z jednej albo kilku usług czy funkcjonalności opisanych w Polityce,
  6. Sklep - sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym www.testerydiagnostyczne.pl

   

  § 3

  Zakres, cel i podstawa prawna zbierania danych osobowych.

  1. Wszelkie Dane osobowe gromadzone są w Sklepie na zasadzie pełnej dobrowolności.
  2. Administrator danych osobowych Przetwarza Dane Osobowe w celu umożliwienia korzystania z funkcjonalności Sklepu, w szczególności w celu:
  1. rejestracji w Sklepie (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),
  2. składanie Zamówień, zawieranie Umów Sprzedaży (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
  3. realizacji zobowiązań Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
  4. prawnie uzasadnionym interesem Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
  1. Administrator przetwarza następujące Dane osobowe: imię i nazwisko, dane adresowe, adres e-mail, telefon, login, Hasło. W przypadku Klientów niebędących Konsumentami – firmę, siedzibę, NIP.
  2. Okres przechowywania Danych osobowych uzależniony jest od celu ich przetwarzania. Dane przechowywane będą jednak nie dłużej niż będzie istniała podstawa prawna ich przetwarzania.

  § 4

  Przekazywanie i ochrona danych osobowych

  1. Administrator, w celu prawidłowego funkcjonowania Sklepu oraz realizując obowiązki przewidziane prawem powszechnie obowiązującym, może przekazać Dane osobowe podmiotom trzecim.
  2. Administrator może przekazać, w niezbędnym zakresie, Dane osobowe następującym kategoriom podmiotów:
  1. pracownikom i współpracownikom Administratora,
  2. przewoźnikom oraz osobom z nimi współpracującym,
  3. obsługującym płatności elektroniczne lub kartą płatniczą,
  4. uprawnionym do ich dostępu na mocy obowiązujących przepisów prawa.
  1. Administrator jest zobowiązany do ochrony Danych osobowych zgromadzonych podczas dokonywania zakupów w Sklepie zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zgodnie z najwyższymi standardami bezpieczeństwa i ochrony danych.
  2. Administrator zapewnia bezpieczeństwo Danych osobowych stosując odpowiednie środki techniczne oraz organizacyjne.

   

  § 5

  Prawa osób, których dane dotyczą

  1. Klienci mają następujące prawa dotyczące Danych osobowych:
  1. dostępu do swoich Danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia oraz prawo żądania ograniczania przetwarzania Danych osobowych,
  2. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Danych osobowych, żądania cofnięcia zgody na przetwarzanie Danych osobowych w całości lub w części,
  3. przeniesienia swoich Danych Osobowych,
  4. uzyskania od Administratora informacji o: celu, zakresie i sposobie przetwarzania Danych osobowych, czasu od którego Dane osobowe są przetwarzane, źródle pochodzenia Danych osobowych, odbiorcach lub kategoriach odbiorców którym dane są udostępniane.
  1. Klientom przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy przetwarzanie Danych osobowych narusza przepisy RODO.

   

  § 6

  Pliki cookies

  1. Administrator używa plików zwanych cookies.
  2. Cookies są zapisywane i przechowywane na komputerze lub innym urządzeniu końcowym Klientów Sklepu.
  3. Cookies stosowane są w celu optymalizacji procesu korzystania ze strony Sklepu, w celu gromadzenia danych statystycznych, które pozwalają identyfikować sposób korzystania Użytkowników ze strony Sklepu, określenia jego preferencji, co umożliwia ulepszanie struktury Sklepu. Są one również niezbędne do utrzymania sesji Klienta po opuszczeniu przez Niego Sklepu internetowego.
  4. W Sklepie Administrator stosuje dwa rodzaje plików cookies: sesyjne, które pozostają zapisane na komputerze lub urządzeniu mobilnym Użytkownika do momentu wylogowania ze strony internetowej Sklepu lub wyłączenia przeglądarki internetowej oraz stałe, które pozostają na urządzeniu Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do momentu ich ręcznego usunięcia w przeglądarce internetowej.
  5. Pliki cookies są bezpieczne dla urządzeń Klientów.
  6. Klienci mogą zmienić ustawienia dotyczące plików cookies w dowolnej chwili w tym zablokować lub usunąć poprzez zmianę ustawień przeglądarki.

   

  § 6

  Postanowienia końcowe

  1. Polityka wchodzi w życie z dniem 12-07-2019
  2. W sprawach nieuregulowanych Polityką znajdują zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
  3. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany Polityki w dowolnym czasie przez umieszczenie zmienionej Polityki pod adresem Sklepu.

   

   

   

  Strona główna

  Masz do nas

  pytanie?

  wypełnij formularz

  Kontakt

  Testery diagnostyczne
  42-311 Żarki Letnisko
  ul. Krótka 4a
  tel: +48 609 178 767 - dział sprzedaży
  tel: +48 795 717 598 - wsparcie techniczne
  biuro@testerydiagnostyczne.pl

  Witamy na naszej stronie! Testery diagnostyczne

  Wersja mobilna
  Facebook