Produkty:
  Koszyk
  Wartość zakupów: 0.00 zł
  Zarejestruj się / Zaloguj

  Regulamin sklepu

  Strona głównaRegulamin sklepu

  § 1

  Postanowienia Ogólne

  1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki świadczenia usług drogą elektroniczną, korzystania ze Sklepu, dokonywania oraz realizacji zamówień za pośrednictwem Sklepu, prawa, obowiązki i warunki odpowiedzialności Sprzedawcy i Klienta.
  2. Właścicielem Sklepu jest Łukasz Wcisło prowadzący działalność gospodarczą pod firmą LPW Design z siedzibą: ul. Krótka 4a, 42-311 Żarki Letnisko, NIP 5771862038.
  3. Sprzedawca za pośrednictwem Sklepu świadczy następujące usługi elektronicznej: 
  1. zapoznania się z Towarami,
  2. sprzedaży Towarów,
  3. umożliwienie korzystania z Koszyka,
  4. prowadzenia Konta,
  1. Wszelkie prawa do Sklepu, w tym majątkowe prawa autorskie oraz prawa własności intelektualnej należą do Sprzedawcy.

   

  § 2

  Definicje

  Formularz Rejestracyjny - formularz dostępny w Sklepie umożliwiający utworzenie Konta Klienta;

  Formularz Zamówienia - formularz dostępny w Sklepie umożliwiający Klientowi złożenie Zamówienia;

  Hasło - ciąg znaków alfanumerycznych wskazany przez Klienta podczas Rejestracji w Sklepie, konieczny do zabezpieczenia dostępu do Konta Klienta, który może być później zmieniony, umożliwiający Klientowi zalogowanie i korzystanie ze Sklepu;

  Klient – klient będący: (i) Konsumentem, (ii) osobą prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, który dokonuje ze Sprzedawcą czynności prawnej;

  Konsument - Klient dokonujący ze Sprzedawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową;

  Konto - indywidualne konto Klienta w Sklepie, dostępny po zarejestrowaniu w Sklepie, znaczone indywidualną nazwą (loginem) i Hasłem, w którym zbierane są dane podane przez Klienta oraz informacje o czynnościach w ramach Sklepu;

  Koszyk - Usługa Sklepu polegająca na możliwości złożenia Zamówienia, podgląd jego danych oraz ich modyfikację przez Klienta;

  Regulamin - niniejszy regulamin Sklepu;

  Rejestracja - jednorazowa, nieodpłatna czynność faktyczną polegająca na założeniu Konta w Sklepie, dokonana w sposób określony w Regulaminie, wymagana dla korzystania przez Klienta ze wszystkich funkcjonalności Sklepu;

  Sklep - sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym www.testerydiagnostyczne.pl

  Sprzedawca - Łukasz Wcisło prowadzący działalność gospodarczą pod firmą LPW Design z siedzibą: 42-311 Żarki Letnisko ul. Krótka 4a, NIP 5771862038; 

  Towar - rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy sprzedaży zawierana pomiędzy Sprzedawcą, a Klientem w z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość w Sklepie;

  Umowa o świadczenie usług elektronicznych - umowa dotycząca świadczenia usług drogą elektroniczną, w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 w/w ustawy;

  Umowa Sprzedaży - umowa sprzedaży w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r., kodeks cywilny zawarta na odległość w rozumieniu ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, której przedmiotem jest sprzedaż Towarów;

  Zamówienie - oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Towaru/ów ze Sprzedawcą.

   

  § 3

  Wymagania techniczne i bezpieczeństwo

  1. Korzystanie ze Sklepu wymaga:
  1. urządzenia końcowego w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne,
  2. dostępu do poczty elektronicznej,
  3. przeglądarki internetowej w wersji Internet Explorer 11 lub wyższej
  4. włączonej obsługi plików cookies.
  1. Korzystanie ze Sklepu może się wiązać z zagrożeniami typowymi dla korzystania z internetu, dlatego Klienci powinni stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia, w tym programy antywirusowe.

   

  § 4

  Rejestracja, zawarcie i rozwiązanie Umowy o świadczenie usług elektronicznych

  1. Rejestracja Konta jest dobrowolna.
  2. Rejestracja następuje poprzez prawidłowe i zgodne z prawdą wypełnienie Formularza Rejestracyjnego o dane osobowe, adres, adres poczty elektronicznej, numer telefonu, a następnie jego przesłanie Sprzedawcy poprzez kliknięcie odpowiedniego pola.
  3. Założenie i korzystanie z Konta w Sklepie jest bezpłatne.
  4. Podczas Rejestracji Konta każdy Klient samodzielnie ustala swoje Hasło do Konta. Wymogi co do Hasła określa Sprzedawca i są one przekazywane podczas Rejestracji.
  5. Warunkiem ukończenia Rejestracji jest oświadczenie Klienta, iż zapoznał się z treścią Regulaminu i akceptuje jego treść. Oświadczenie składane jest poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola.
  6. Umowa o świadczenie usług elektronicznych zostaje zawarta z chwilą ukończenia Rejestracji albo każdorazowo z chwilą korzystania Klienta ze Sklepu, w przypadku braku Rejestracji.
  7. Zawarcie Umowy o świadczenie usług elektronicznych następuje na czas nieoznaczony.
  8. Sprzedawca może bez zachowania okresu wypowiedzenia, rozwiązać Umowę o świadczenie usług elektronicznych i / lub pozbawić Klienta, w całości lub części, lub ograniczyć z prawa do korzystania ze Sklepu ze skutkiem natychmiastowym, w następujących przypadkach:
  1. podania przez Klienta danych nieprawdziwych, wprowadzających w błąd lub naruszających prawa osób trzecich,
  2. naruszania przez Klienta dóbr osobistych, w szczególności innych Klientów,
  3. naruszenia Regulaminu, obowiązujących przepisów prawa, zasad współżycia społecznego.

  Ponowne korzystanie z usług Sklepu przez osobę pozbawioną tego prawa z wyżej wskazanej przyczyny, możliwe jest po uzyskaniu zgody Sprzedawcy.

  1. Sprzedawca może rozwiązać Umowę o świadczenie usług elektronicznych z zachowaniem 14 dniowego okresu wypowiedzenia w sytuacji:
  1. zmiany przepisów prawa regulujących świadczenie usług drogą elektroniczną,
  2. zmiany wymagań technicznych wpływających na świadczenie usług drogą elektroniczną,
  3. zmiany zakresu lub sposobu świadczenie usług przez Sprzedawcę.
  1. W celu rozwiązania lub wypowiedzenie Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną Sprzedawca składa oświadczenie woli bezpośrednio na wskazany przez Klienta adres korespondencji elektronicznej lub na adres wskazany przez Klienta na Koncie albo podczas składania Zamówienia.
  2. Klient uprawniony jest do rozwiązania Umowy o świadczenie usług elektronicznych w każdym czasie jej obowiązywania bez wskazywania przyczyn. W tym celu Klient składa oświadczenie woli bezpośrednio na adres korespondencji elektronicznej Sprzedawcy biuro@testerydiagnostyczne.pl

   

  § 5

  Warunki korzystania ze Sklepu

  1. Klient nie może dostarczać treści o charakterze bezprawnym, naruszającym obowiązujące przepisy prawa oraz wykorzystywać Sklepu w sposób sprzeczny z prawem lub w sposób naruszający prawa osób trzecich. Sklep zastrzega sobie prawo do uniemożliwienia dostępu do przechowywanych przez Klienta treści, które mają charakter bezprawny.
  2. Klient zobowiązany jest w szczególności do:
  1. zachowania Hasła w ścisłej poufności;
  2. niekorzystania ze Sklepu w sposób zakłócający jego prawidłowe funkcjonowanie;
  3. nierozsyłania oraz nieumieszczania w ramach Sklepu niezamówionej informacji handlowej;
  4. korzystania ze Sklepu zgodnie z przepisami prawa, Regulaminem, przyjętymi w danym zakresie zwyczajami i zasadami współżycia społecznego, w tym niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy obowiązującego prawa.
  1. Wyłączną odpowiedzialność za swoje czynności wykonane w Sklepie ponosi Klient.

   

  § 6

  Składania Zamówień,  zawieranie  Umowy Sprzedaży

  1. Klient może złożyć Zamówienie logując się do Konta jak i bez Rejestracji.
  2. Zamówienia mogą być składane przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.
  3. Przedstawienie Towarów przez Sklep nie jest ofertą w rozumieniu kodeksu cywilnego. Kupujący składając Zamówienie składa jednocześnie ofertę zakupu wybranego przez siebie Towaru. 
  4. Złożenie Zamówienia odbywa się poprzez dokonanie w kolejności następujących czynności:
  1. wybranie Towaru i dodanie go do Koszyka,
  2. wybranie sposobu dostawy, spośród zaproponowanych przez Sprzedawcę,
  3. wybranie jednego z udostępnianych przez Sprzedawcę sposobu zapłaty ceny,
  4. potwierdzenie aktualności uprzednio wskazanych danych lub ich podanie (w szczególności: imię, nazwisko, adres, adres poczty elektronicznej, numer telefonu). W przypadku Klienta nie będącego Konsumentem niezbędne jest również wskazanie firmy oraz numeru NIP, jeśli zażądał on wystawienia faktury. W ramach rozwoju Sklepu Sprzedawca może wymagać podania innych danych niż wyżej wskazane.
  1. Klient może zostać przekierowany na odpowiednią stronę w związku z wybranych sposobem zapłaty.
  2. Zamówienie zostanie złożone wraz z kliknięciem przycisku "ZAMAWIAM Z OBOWIĄZKIEM ZAPŁATY".
  3. Złożenie Zamówienia możliwe jest wyłącznie po zaakceptowaniu Regulaminu.
  4. Po złożeniu Zamówienia Klient otrzyma wiadomość elektroniczną na wskazany przez siebie adres, z potwierdzeniem jego złożenia i przyjęciem do realizacji. Wiadomość jest jednocześnie potwierdzeniem zawarcia Umowy Sprzedaży.
  5. W przypadku niemożliwości realizacji złożonego Zamówienia ze względu na brak zamówionego Towaru Sprzedawca niezwłocznie poinformuje o tym Klienta. Umowa Sprzedaży uznaje się wówczas za niezwartą.
  6. Sprzedawca może informować o etapach realizacji Zamówienia przesyłając wiadomość elektroniczną na wskazany przez Klienta adres.

   

  § 6

  Płatność

  1. Podawane ceny Towarów są cenami brutto w złotych polskich.
  2. Cena Towaru nie uwzględnia kosztów związanych z dostawą Towarów, które ponosi Klient. Informacja o wysokości tych kosztów jest przekazywana na etapie składania Zamówienia.
  3. Cena Towaru podana w chwili złożenia przez Klienta Zamówienia jest wiążąca dla obu Stron Umowy Sprzedaży.
  4. Klient może wybrać następującą formę płatności:
  1. za pobraniem przy odbiorze Towaru;
  2. przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy;
  3. płatności elektroniczne i płatności kartą płatniczą za pośrednictwem upoważnionych serwisów, zgodnie z informacjami udostępnionymi w ramach Sklepu.
  1. W przypadku niedokonania płatności w ciągu 5 dni od złożenia Zamówienia, Sprzedawca wyznaczy Klientowi dodatkowy termin na uiszczenie zapłaty pod rygorem odstąpienia od Umowy. W razie upływu dodatkowego terminu Sprzedawca wyśle Klientowi, na wskazany przez niego adres poczty elektronicznej oświadczenie o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży.
  2. Sprzedawca wystawia faktury w formie elektronicznej w formacie PDF. Faktura przesyłana jest na adres poczty elektronicznej wskazany przez Klienta w terminie 7 dni od dnia założenia Zamówienia.
  3. Jeżeli Klient chce otrzymać fakturę w formie papierowej, w trakcie składania Zamówienia zaznacza odpowiednie pole. Ponadto Klient w każdym czasie ma prawo zwrócić się do Sprzedawcy o wystawienie faktury w formie papierowej przesyłając taki wniosek na adres: Łukasz Wcisło LPW Design ul. Krótka 4a, 42-311 Żarki Letnisko lub na adres poczty elektronicznej Sprzedawcy biuro@testerydiagnostyczne.pl

   

  § 7

  Dostawa

  1. Sprzedawca realizuje Dostawę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej Dostawa jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej, a jej koszty ponosi Klient.
  2. Towar wysyłany jest na adres wskazany przez Klienta podczas składania Zamówienia, o ile Strony nie ustalą inaczej.
  3. Metody dostawy wskazywane są każdorazowo Klientowi na etapie wypełniania Formularza Zamówienia i co  do zasady mogą to być:
  1. przesyłka pocztowa, przesyłka pocztowa pobraniowa,
  2. przesyłka kurierska, przesyłka kurierska pobraniowa.
  3. paczkomaty InPost.
  1. Termin dostawy i realizacji Zamówienia zależy od wybranego sposobu dostawy i metody płatności i wynosi maksymalnie 14 dni.
  2. Czas przygotowania Towaru do wysyłki wskazywany jest każdorazowo przy danym Towarze Produktu. Czas ten liczony jest od dnia:
  1. dokonania zapłaty za Towar, co następuje w dniu uznania rachunku bankowego Sprzedawcy, albo
  2. zawarcia Umowy Sprzedaż, gdy Klient wybrał jako sposób zapłaty płatność za pobraniem.

   

  § 8

  Reklamacja

  1. Sprzedawca dostarcza Klientowi Towary wolne od wad.
  2. Do reklamacji za wady fizyczne i prawne Towarów mają zastosowania art. 556 i następne ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny.
  3. W przypadku objęcia Towarów gwarancją producenta warunki gwarancji określone są w karcie gwarancyjnej załączonej do sprzedanego Towaru.
  4. Reklamacja może być przekazana:
   1. na adres korespondencji elektronicznej Sprzedawcy biuro@testerydiagnostyczne.pl
   2. pisemnie na adres Sprzedawcy: ul. Krótka 4a, 42-311 Żarki Letnisko,
  5. Reklamacja powinna zawierać dokładny opis stwierdzonych wad, datę ich wystąpienia, żądanie Klienta, numer zamówienia, dane umożliwiające identyfikacje Klienta, w tym imię, nazwisko, adres do korespondencji.
  6. Jeżeli Towar na wady Klient może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Klient może także żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo usunięcia wady.
  7. Jeżeli Klientem jest Konsument, może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie Towaru do zgodności z umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby kupującego inny sposób zaspokojenia.
  8. Sprzedawca rozpatrzy reklamacje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.
  9. Reklamowany Towar Klient powinien przesłać na adres: 42-311 Żarki Letnisko ul. Krótka 4A
  10. Klient może złożyć reklamację w przypadku wad lub przerw w działaniu Sklepu. Reklamację można złożyć:
   1. na adres korespondencji elektronicznej Sprzedawcy biuro@testerydiagnostyczne.pl
   2. pisemnie na adres Sprzedawcy: ul. Krótka 4a, 42-311 Żarki Letnisko.
  11. Reklamacja może zostać złożona w terminie 30 dni od dnia, w którym miały miejsce wady lub przerwy w funkcjonowaniu Sklepu.
  12. Sprzedawca poinformuje o sposobie załatwienia reklamacji przesyłając, w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania, wiadomość na wskazany przez Klienta adres poczty elektronicznej,

   

  § 9

  Odstąpienie od Umowy Sprzedaży

  1. Konsument może w terminie 14 dni od dnia objęcia Towaru w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik odstąpić od Umowy Sprzedaży.
  2. Odstąpienie uważa się za złożone w terminie, w przypadku złożenia stosowanego oświadczenia Sprzedawcy.
  3. Oświadczenie może zostać złożone w dowolnej formie:
  1. pisemnie na adres korespondencyjny Sprzedawcy: ul. Krótka 4a, 42-311 Żarki Letnisko,
  2. na adres korespondencji elektronicznej Sprzedawcy biuro@testerydiagnostyczne.pl
  3. z wykorzystaniem formularz odstąpienia, stanowiącego załącznik do Regulaminu.
  1. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedaży, umowę uważa się za niezawartą.
  2. W terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu Sprzedawca zwraca Konsumentowi dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy.
  3. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
  4. Konsument ma obowiązek zwrócić Towar Sprzedawcy lub przekazać ją osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Towar. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem.

   

  § 10

  Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

  1. Konsumentowi przysługują pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.
  2. Szczegółowe możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.

   

  § 11

  Rozstrzyganie sporów

  1. Rozstrzyganie sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Konsumentem zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami powszechnie obowiązującego prawa polskiego.
  2. Rozstrzyganie sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem nie będącym Konsumentem zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.

   

  § 12

  Postanowienia końcowe

  1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 12.07.2019
  2. Regulamin dostępny jest na stronie Sklepu poprzez odesłanie https://www.testerydiagnostyczne.pl/regulamin umożliwiające nieodpłatne zapisanie i wydrukowanie Regulaminu.
  3. Sprzedawca może zmienić postanowienia Regulaminu, w następujących sytuacjach:
  1. zmiany przepisów prawa,
  2. zmian organizacyjno - prawnych Sprzedawcy,
  3. zmiany sposobu lub zakresu świadczenie usług za pośrednictwem Sklepu, do których odnosi się Regulamin.
  1. O zmianie Regulaminu Sprzedawca poinformuje, przesyłając wiadomość Klientowi na adres korespondencji elektronicznej wskazany na Koncie albo podczas składania Zamówienia.
  2. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie z upływem 14 dni od dnia wysłania wiadomości o jego zmianie.
  3. W terminie 14 dni od dnia otrzymania wiadomości o zmianie Regulaminu, Klient ma prawo wypowiedzieć Umowę o świadczenie usług elektronicznych, jeśli nie akceptuje zmian Regulaminu. 
  4. Kopiowanie, zmiana strony internetowej Sklepu w całości lub w części, bez pisemnej zgody Sprzedawcy jest zabronione.
  5. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem znajdują zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

   

  Strona główna

  Masz do nas

  pytanie?

  wypełnij formularz

  Kontakt

  Testery diagnostyczne
  42-311 Żarki Letnisko
  ul. Krótka 4a
  tel: +48 609 178 767 - dział sprzedaży
  tel: +48 795 717 598 - wsparcie techniczne
  biuro@testerydiagnostyczne.pl

  Witamy na naszej stronie! Testery diagnostyczne

  Wersja mobilna
  Facebook